تلفن : ٥٠٠٥ ٣٦٠ ٠٩٣٦
  • اسکای وب خدمات حرفه ای شبکه ارائه میدهد ؟
  • اسکای وب ، جزو 10 شرکت برتر شبکه ایران است ؟
  • مهندسین ما دارای مدارک حرفه ای در طراحی شبکه هستند ؟
  • کلیه خدمات ما طبق تعرفه دولتی انجام می گیرد ؟

آموزش شبکه های محلی

فهرست جزوه:

۱-مقدمه ایی بر aloha در شبکه- اترنت- استاندارد سازی اترنت توسط  IEEE- اترنت سریع-سوئیچ های اترنت -استانداردهای اترنت گیگابایت -استانداردهای اترنت  ۱۰گیگابایت-اشبکه های بی سیم

آموزش اسلاید مقدمه ایی بر aloha ،                             دانلود جلسه اول

آموزش اسلاید اترنت ،                                                 دانلود جلسه دوم

آموزش اسلاید استاندارد سازی اترنت توسط IEEE ،        دانلود جلسه سوم

آموزش اسلاید اترنت سریع  ،                                     دانلود جلسه چهارم

آموزش اسلاید سوئیچ های اترنت ،                              دانلود جلسه پنجم

آموزش اسلاید استانداردهای اترنت گیگابایت  ،             دانلود جلسه ششم

آموزش اسلاید استانداردهای اترنت  ۱۰گیگابایت  ،         دانلود جلسه هفتم

آموزش اسلاید اشبکه های بی سیم  ،                       دانلود جلسه هشتم